[ - ] Printer
Summary: Tý thời, đêm 09 tháng 01 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 11 2 1973
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1850 Read: 263
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007

1. Điểm khai Thượng Thừa by NgocHoangThuongDe [ - ] (1850 words)

 
 
Trang Chánh • •