[ - ] Printer
Summary: Đêm 20 tháng 6 Năm Đại Đạo 37 - 21 7 1962
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2341 Read: 296
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007

1. Nuôi lòng bác ái by ThaiThuongDaoTo [ - ] (2341 words)

 
 
Trang Chánh • •