[ - ] Printer
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11 giờ ngày 27-9-1977

(Nhằm ngày Rằm tháng 8 năm Ðinh-Tỵ)


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1596 Read: 287
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007

1. Chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên 27 9 1977 by ThaiThuongDaoTo [ - ] (1596 words)

 
 
Trang Chánh • •