[ - ] Printer
Summary:

Từng phen GIÁO hóa khách trần ai,

Rõ biết Tam TÔNG sớm hiệp vầy,

Chánh nghĩa ĐẠI đồng dìu đại chúng,

Nguyên nhân Thiên ĐẠO tạo Thiên Đài,

Rừng tòng khóm vui hiền đức,

Cánh nhạn TRƯỜNG giang hợp trí tài,

Giáng bút thâm CANH tìm chí sĩ,

Có chăng người biết với người hay.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1432 Read: 318
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Story Notes:
Tuất thời 30 tháng 2 Ất Tỵ (1-4-1965)

1. Thiên-Lý Ðàn 1-4-1965 by LyThaiBach [ - ] (1432 words)

 
 
Trang Chánh • •