[ - ] Printer
Summary:

Chương VI : Nhứt chuyển đến ngũ chuyển

Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5 4 1961

Trong nhứt chuyển hành tàng máy nhiệm,

       Sửa trau lòng tinh tiến công phu,

              Móng nền vững chắc ngồi tu,

Tham thiền nhập định trăng Thu sáng lòa.

 


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 599 Read: 285
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007

1. Chương VI : Nhứt chuyển đến ngũ chuyển by ThaiThuongDaoTo [ - ] (599 words)

 
 
Trang Chánh • •