[ - ] Printer
Summary:

Chương VI : Khử trược lưu thanh

Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5-4-1961

Đạo Trời luôn luôn lưu hành và tiến hóa trong mỗi thân tâm con người, chớ không nhứt thiết khư khư số mạng như thế! Phải biến hóa, từ chỗ đục thành trong, từ trược hóa thanh. Như thế là do công tu luyện. Bởi vậy trong hàng phật, tiên, thánh cũng đều ở trong chúng sanh là phàm thân nhục thể nầy mà ra, chớ nào phải tự trên trời rớt xuống mà thành phật, thánh, tiên đâu!!!


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 886 Read: 302
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007

1. Chương VI : Khử trược lưu thanh by ThaiThuongDaoTo [ - ] (886 words)

 
 
Trang Chánh • •