[ - ] Printer
Summary:

Chương IV : Biết tu ngàn vàng khó sánh

Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961

Vào cửa đạo thì rất dễ, nhưng biết đạo để thực hành thì rất khó vô cùng. Kẻ nào không vào tịnh thất vẫn có thể tu được, nhưng vào tu mà không biết rõ lẽ chơn lời giả, phân luận vàng thau, làm sao đạt thấu chơn lý để giải thoát linh hồn?


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 428 Read: 292
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007

1. Chương IV : Biết tu ngàn vàng khó sánh by VanTuyenThanhVuong [ - ] (428 words)

 
 
Trang Chánh • •