[ - ] Printer
Summary:

Chương IV : Quân tử nho, tiểu nhơn nho

       Nho quân tử nghĩa là: học đạo thánh hiền để sửa mình cho trở nên người có giá phẩm đạo đức tôn quí, dầu bần cùng cũng không làm điều trái đạo.

       Nho tiểu nhơn là: học đạo thánh hiền để cầu danh, cầu lợi, ngoài miệng nói đạo đức, trong lòng nghĩ những việc bất nhân bất nghĩa.

 


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 254 Read: 255
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007

1. Chương IV : Quân tử nho, tiểu nhơn nho by VanTuyenThanhVuong [ - ] (254 words)

 
 
Trang Chánh • •