[ - ] Printer
Summary:

Chương X : 116- Luyện Tâm

Lo xong nhơn-đạo tức là tu,

Đời Đạo một bên thấy rõ nhu,

Hình bóng khác màu, sau có một,

Tiên-Thiên tân-pháp dạy từ từ.

 


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 308 Read: 269
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007

1. Chương X : 116- Luyện Tâm by ThaiThuongDaoTo [ - ] (308 words)

 
 
Trang Chánh • •