[ - ] Printer
Summary:

Chương X : 113- Nguơn-Thần, Thức-Thần

Có câu: “Sanh tiền bất tri thiên-đường lộ, tử hậu vô ly địa-ngục môn”, nghĩa là: “Khi sống mà không biết được đường đi lên, lúc thác tránh sao khỏi cửa địa-ngục


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1141 Read: 265
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007

1. Chương X : 113- Nguơn-Thần, Thức-Thần by ThaiThuongDaoTo [ - ] (1141 words)

 
 
Trang Chánh • •