[ - ] Printer
Summary:

Chương X : 112- Luyện Khí

Người phàm chỉ thở một hơi vắn từ cổ trở ra thôi. Vì thế, mà khí không đem vào bồi dưỡng thể-xác cùng các cơ-thể, nên hằng biến sanh bịnh tật. Bởi vậy, công-phu luyện mạng tức là hơi thở. Phải thở thật dài, đem vô từ mũi chí sũng, đến rún, rồi ngưng một chút mới từ từ thở ra.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 753 Read: 321
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007

1. Chương X : 112- Luyện Khí by ThaiThuongDaoTo [ - ] (753 words)

 
 
Trang Chánh • •