[ - ] Printer
Summary:

Chương X : 108- Hiệp Hòa Âm Dương

  Luyện hống diên nên hòa hiệp nhứt,

       Nơi đảnh lư tận lực xây vần,

              Chuyển xây bánh phép lục-thông,

Pháp-luân thường chuyển nội-công cho rành.

 


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 809 Read: 349
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007

1. Chương X : 108- Hiệp Hòa Âm Dương by ThaiThuongDaoTo [ - ] (809 words)

 
 
Trang Chánh • •