[ - ] Printer
Summary: Chương IV : 42.-  Chớ Quên Bản Thân
Nếu chư môn-đệ mà quên hẳn sứ-mạng thiêng-liêng giao phó, thì tức nhiên là chư môn-đệ cũng quên hẳn bản thân đạo-đức thuần-túy của Thầy chọn lựa để giao trọng trách ấy.

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 523 Read: 240
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007

1. Chương IV : 42.- Chớ Quên Bản Thân by VanTuyenThanhVuong [ - ] (523 words)

 
 
Trang Chánh • •