[ - ] Printer
Summary: Chương IV : 36.-  Chí Quân-Tử
Với tuổi già, thì rán đem hết khả-năng ra để dạy lại cho đàn em. Nếu trẻ già đều đồng tâm, hiệp ý, tận tụy với sứ mạng, thì lo chi cho cơ Ðạo không phát-triển vẻ-vang.

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 446 Read: 251
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007

1. Chương IV : 36.- Chí Quân-Tử by VanTuyenThanhVuong [ - ] (446 words)

 
 
Trang Chánh • •