[ - ] Printer
Summary: Chương III : 18.-  Giác-Thế

Hạnh ngộ Cao-Đài buổi Hạ-Nguơn,

Hữu phước nhờ Thầy ban đại-xá,


 
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 309 Read: 383
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007

1. Chương III : 18.- Giác-Thế by HuynhMiDongTu [ - ] (309 words)

 
 
Trang Chánh • •