[ - ] Printer
Summary: Chương II : 13.- Kiếp Trần Ai

Một kiếp con người vắn tợ gang,

Phù-dung sớm nở lại chiều tàn,

Công-danh, phú-quí dường mây gió,Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 78 Read: 394
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007

1. Chương II : 13.- Kiếp Trần Ai by Nhan_Uyen [ - ] (78 words)

 
 
Trang Chánh • •