[ - ] Printer
Summary: Chương II : 12.-  Tranh Đua Vật Chất
Trong gia-đình không biết thương lẫn nhau thì còn gì là yên vui; trong làng mạc, trong xã-hội nếu thiếu tình thương thì cang-thường đảo lộn, quốc-gia suy tân.

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 429 Read: 261
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007

1. Chương II : 12.- Tranh Đua Vật Chất by NgocHoangThuongDe [ - ] (429 words)

 
 
Trang Chánh • •