[ - ] Printer
Summary:

DUY trì Kinh báu để đời xem,

TÂM Đạo thường hay lý kiếm tầm,

DUY có người mê tuồng mộng ảo,

VẬT hành không quí lại chê khen.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1194 Read: 372
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007

1. Duy Tâm, Duy Vật by VoDanhTienTruong [ - ] (1194 words)

 
 
Trang Chánh • •