[ - ] Printer
Summary:     Tu phải cần tham-thiền mới độ thế, biết phép huyền vi. Chớ Phật Tiên nào có bồng ẵm các trò lên đặng. Phương ngôn Âu-Tây có câu rằng: “Aide toi, le ciel t'aidera” (Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp cho). Vậy các trò nhớ mà chủ tâm cứu thế.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2164 Read: 325
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007

1. Hình Nhi Trung Học by ThaiThuongDaoTo [ - ] (2164 words)

 
 
Trang Chánh • •