[ - ] Printer
Summary:

hòa chánh gốc Ðạo Thiên-Tiên,

THÁI nhựt hoàng minh rọi khắp miền,

BẠCH hạc đồng đưa linh hạ giáng,

Ðàn cơ vô lễ tội chư hiền.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2106 Read: 349
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007

1. Lý-Thái-Bạch dạy về: Tửu, Sắc, Khí, Tài by LyThaiBach [ - ] (2106 words)

 
 
Trang Chánh • •