[ - ] Printer
Summary:

DI truyền diệu khuyết giải trần lao,

ÐÀ chiếu thâm ân nhuận trí vào,

PHẬT pháp Chuyển-Mê qui đức tánh,

TỔ thành Ðại-Ðạo tá thâm cao.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1842 Read: 401
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007

1. Di-Ðà Phật-Tổ dạy về: Chữ Hòa và chữ Nhẫn by DiDaPhatTo [ - ] (1842 words)

 
 
Trang Chánh • •