[ - ] Printer
Summary:

GIA giáo nhà Nam đã đến kỳ,

công tranh lực đến khoa thi,

GIÁO khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,

CHỦ định trung tâm sắc ký thì.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 470 Read: 367
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007

1. Chapter 1 by Jesus [ - ] (470 words)

 
 
Trang Chánh • •