[ - ] Printer
Summary: Mẹ đến mừng con một bước đường
Bước đường đã trải đáng nêu gương
Bước đường sẽ tới con lo liệu
Lo liệu sao cho đúng Đạo Thường.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 896 Read: 315
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007

1. 06. 20 Năm đầu là thử thách , 20 năm sau là để tăng trưởng ( 1985 ) by DieuTriKimMau [ - ] (896 words)

 
 
Trang Chánh • •