[ - ] Printer
Summary: Một Đức Huyền Thiên hóa vạn loài,
Thâu tàng sinh trưởng luật vần xoay;
Phật Tiên Thần Thánh đều do bởi,
Diệu hiệp Thiên cơ ở cõi nầy.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1340 Read: 336
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007

1. 29 Lý huyền nhiệm của mùa xuân ( 22 1 1974 ) by NgocHoangThuongDe [ - ] (1340 words)

 
 
Trang Chánh • •