[ - ] Printer
Summary:       Tu là sửa, ấy chỉ là phần tiêu cực, mà còn phải bồi bổ mới là phần tích cực, nghĩa là sửa đổi đi những điểm xấu xa tội lỗi để không còn một bợn nhơ, một mặc cảm nào về tội lỗi và còn phải bồi đức, đúng lời Phật dạy: "Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành".
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2841 Read: 295
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007

1. 14 Tu hành ( 09 5 1971 ) by VanHanhThienSu [ - ] (2841 words)

 
 
Trang Chánh • •