[ - ] Printer
Summary:       Trong một chuổi tiến hóa đó, mỗi hồn hay là tiểu linh quang có mang mỗi hình thể khác nhau, mỗi một giai đoạn, mỗi một tiến trình đều là tạm mượn để mà tiến, không nơi nào là trụ tướng bất di bất dịch.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2320 Read: 264
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007

1. Khởi thỉ đến hườn nguyên ( 10 4 1970 ) by LyThaiBach [ - ] (2320 words)

 
 
Trang Chánh • •