[ - ] Printer
Summary:

Tâm sẵn NGỌC minh há kiếm ngoài,

Chuyển luân HOÀNG đạo hiện Cao-Ðài,

Chơn truyền THƯỢNG hạ ban từ thử,

Sự nghiệp ÐẾ Thiên đã định bày.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1397 Read: 253
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007

1. Huấn từ Đức Chí Tôn xuân Canh Tuất ( 6 2 1970 ) by NgocHoangThuongDe [ - ] (1397 words)

 
 
Trang Chánh • •