[ - ] Printer
Summary:

NGỌC bửu chiêu chương tứ hải minh,

HOÀNG Thiên ái chúng hiệp chư linh,

THƯỢNG thừa điểm Ðạo thông công-đức,

ÐẾ vị hồi nguyên đáo Ngọc-Kinh.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: No
Word count: 2190 Read: 320
Published: 01/29/2007 Updated: 01/29/2007
Story Notes:
Mùng 2 tháng 9, Bính-Tý 1936

1. Quân-Tử và Tiểu-Nhơn by NgocHoangThuongDe [ - ] (2190 words)

 
 
Trang Chánh • •