[ - ] Printer
Summary: Việc gì trước khi muốn nói hoặc làm cho ai, nên đặt mình trong hoàn cảnh người ấy để xem mình có chịu được những đối xử như vậy hay không. Nếu được thì làm, không được thì đừng.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2722 Read: 302
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Vun quén mầm non là cần thiết - Lấy Đạo lý làm lẽ sống cho đời mình ( 03 3 1969 ) by LyThaiBach [ - ] (2722 words)

 
 
Trang Chánh • •