[ - ] Printer
Summary: Kìa những câu: “Thiên thượng Địa hạ duy ngã độc tôn”, “Thiên nhơn hiệp nhứt”, “Tạo Tiên tác Phật thị do tu”, “Thầy là các con,  các con là Thầy”. Vì sao mà nói như thế ? Do đâu mà có và muốn có phải làm sao?
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2452 Read: 266
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Chapter 1 by LyThaiBach [ - ] (2452 words)

 
 
Trang Chánh • •