- Text Size +

Tìm hiểu Đức Ngô Đại Tiên qua Thánh Truyền

(Thánh Truyền và ngày 13/3)

 

Nguyên Hanh

“Tiệc Xuân dọn mời con ngồi lại, Rót chung trà THẦY đãi các con”

Lời thơ Thầy khai Xuân vào ngày mồng 1 tháng giêng năm Đại Đạo 31 (Bính Thân, 1956) mở đầu năm Khai Cơ Giáo Pháp là mốc mùa Xuân quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của Cơ Đạo miền Trung đã trải qua biết bao thử thách truân chuyên của thời cuộc và ma lòng cám dỗ trong mỗi tín đồ tin Thầy mến Đạo kể từ năm 1934 đến nay như lời dạy Đức Trần Tổng Lý hé mở “Năm Khai Cơ Giáo Pháp là một dịp hiếm có! Một cơ hội ngàn đời. Bởi vậy, muốn tiếp thụ Thánh Truyền phải được Thánh tâm, phải người môn đồ chí thiện, chí đức, mà muốn được vào hàng cao đệ của THẦY cũng không phải khó, mà ngoài ra còn ai hơn nữa! Cười...”. Mở đầu thời khắc hệ trọng truyền lệnh ban Pháp, ban Quyền bước vào con đường trau luyện Thánh tâm, Thầy đã ân cần dặn dò:

“Nơi Trung Tông hoàn thành cơ chỉ, Đạo Pháp trao lập chí luyện tu;

Nên Tiên cũng lắm công phu,

Nên người Bồ Tát đương đầu khó khăn.”

Thầy minh định cho Đức Ngô Đại Tiên chủ quyền trao Đạo Pháp để lập chí luyện tu :

“Trao tay trẻ những ngày hành Đạo, Để các con hoài bảo tiền đồ; Trước kia quyền ấy tay NGÔ,

NGÔ MINH CHIÊU với môn đồ bất như.”

 1. Hai chữ “Thánh Truyền” cũng gây thắc mắc không ít cho những ai có dịp quan tâm đọc, tu học và nghiền nghẫm nhiều lời dạy của Ơn Trên trong bộ Thánh Truyền Trung Hưng. Muốn tìm hiểu vì sao Đức Trần Tổng Lý dạy “tiếp thụ Thánh Truyền” tưởng cũng nên lưu tâm đến Hồng ân “Khai Cơ Giáo Pháp” của Thầy ban trao cho Cơ Đạo miền Trung, đó là phần Đạo Pháp do Đức Ngô Minh Chiêu vâng lệnh Thầy đến làm chủ và truyền Pháp cho chư Chức sắc Thiên ân trong suốt các đợt tịnh kéo dài trong năm Đại Đạo 31 tại Trung Hưng Bửu Tòa. Vào dịp làm lễ xuất tịnh của khóa tịnh Tứ Tượng vào giờ Tý ngày 19/12/Đại Đạo 31 Đức Ngô Đại Tiên cũng đã nhắc lại lần nữa “Thôi Thánh Truyền qui định đến đây đã dứt. Bần Đạo muốn chỉ đôi Pháp Môn nữa để tặng làm khi xa cách. Nhưng Tam Giáo không cho. Bần Đạo khuyên chư đồ đệ từ nầy trở đi phải giới qui tinh tấn mà học Đạo, chuyên luyện lấy thân tâm, còn tu thì còn nhớ TA, nhớ TA thì ác tình được diệt. Thôi Bần Đạo chào Chư đồ.

  Như vậy ý nghĩa “Thánh Truyền” Ơn Trên dạy có liên quan đến phần Đạo Pháp dạy tu luyện qua sự thông công và khẩu khuyết mật truyền đó là bốn tầng bậc công phu trong Bảo Pháp Luyện Châu, ngoài ra còn liên quan mật thiết đến pháp môn Tứ Bửu áp dụng cho phần độ thân và độ chúng trong Hành chánh Đạo thuộc Hội Thánh Truyền Giáo.

  Phần vi diệu của “Thánh Truyền” còn có nhiều ý nghĩa khác đó là sự gắng công hành trì pháp môn Bảo Pháp Luyện Châu không ngưng nghỉ giây phút nào như các lời truyền dạy của Đức Ngô Đại Tiên rãi rác trong hơn 18 bài Thánh Truyền đã dạy về Đạo Pháp trong các đợt nhập tịnh năm Đại Đạo 31, nay xin trích chọn để cùng chiêm nghiệm tu học:

  • Ngô Đạo truyền trao cứu vạn linh, Minh Tâm kiến tánh đáo Thiên đình. Chiêu nhiên hiển hiện cơ mầu nhiệm, Giáng hổ thăng long bá nhựt trình.

    

   Bần Đạo được lệnh Phụ Hoàng chủ trì trong đợt tịnh nầy, nếu hiền đồ nào tin nơi TA thì lo gì không thành tựu. … Bần Đạo không muốn xây dựng một cơ sở nào mà bằng cái tâm dục vọng, phải đứng trên Đạo Pháp mới trường tồn, lời nói của Người mà thiếu đạo hạnh dù có hay cũng tạm trong chốc lác, việc làm dù có tài cũng đứng vững trong chớp mắt mà thôi. Nếu chư hiền đồ có hạnh Bồ tát thì cả nữa thế giới dù có công kích cũng hóa ra vô ích, có bao nhiêu kẻ phá hoại cũng chẳng đổ xô được. Vì vậy mà chư hiền phải đi trên con đường “Thuần Chân Vô Ngã”. Mặc ai tiếng thị lời phi, mà dù có thị phi ó dậy đi nữa mà tai Bồ tát nghe như lời tụng niệm kinh kệ, không thấy thù mà là bạn linh sơn cốt nhục. Bần Đạo ước mong lòng giác ngộ của chư hiền quyết tu, phải trái việc ấy không lo, mà lo lòng mình còn nuôi phải trái, nên chi từ xưa nay trên lịch sử tiến hóa hễ ai có ý thức nào thì sự ứng hiện tùy theo mình. Tâm giả gặp giả. Tâm chơn gặp chơn, chư hiền đồ chớ ngại”. 26/7/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa. 

  • Ngô Cao Tiên: Chào chư hiền đồ, đại tịnh nghe dạy. Nơi đây được tiếp kỳ Thánh Ân, khai kỳ Pháp Đạo, nên chư hiền đồ được nhiều phước huệ, thật cũng có ít người được hân hạnh ấy. … Hôm nay nơi Trung Tông đã gặp kỳ Khai Cơ Giáo Pháp, để trọn đức Thánh Ân, Thầy ra lệnh cho các hàng đẳng chư Thiên sắc vào nhập tịnh để tồn dưỡng thân tâm, hầu có đủ sức khỏe và sáng suốt để ra hành Pháp trị Đạo. Nhưng xét vì chư hiền đồ nơi đây chưa thấy phần trọng yếu của Đạo Pháp, nên chưa trọn lòng hạ thủ công phu. Nếu chư hiền muốn cứu đời ra ngoài đau khổ, lánh thân nơi cỏi trầm luân thì chư hiền đồ phải có pháp môn cứu mình, cứu được mình mới mong cứu lấy người, mà cứu người là mình không còn lặn hụp nơi đó. Chính mình cũng ở nơi bể khổ, dù có tiếng nói rằng: Mọi người phải ra ngoài bể khổ để khỏi trầm luân thì có ai tin! Vậy chư hiền đồ phải đi, đi cho đến nơi rồi trở lại dắt người mới khỏi lạc lầm sai quấy”. 28/8/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa.

   - “CHRIST đến lần ba, NGÔ đạo mở sơn hà; ĐẠI đồng qui vạn giáo, TIÊN Phật cũng là Ta.

   Bần Đạo chào chư Hiền đồ.

   Các ngươi có biết vì sao nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải dùng bằng huyền diệu cơ bút của Tiên gia mà hoằng pháp khai giáo?

   Kỳ tịnh này các ngươi muốn đón lấy Thánh linh, phải có Thần Thánh linh nơi người. Thần Thánh linh nơi người của các ngươi không hiện ra thì làm sao có Thần Thánh linh nơi Trời ngự đến, các ngươi đừng cho lũ ma quỉ quanh quẩn sau trước nơi nhà, các cửa kia đóng lại mà tỉnh thức chờ khi nào có tiếng gọi thì dậy mà hầu Ta nghe dạy!”. 9/9/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa.

   • Pháp tu mỗi giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu có hai pháp: Thiền và Định mở năng khiếu nơi người bằng quán chiếu. 1 là Tâm, 2 là Thận và sửa chửa những khuyết điểm vừa qua.

    … Vậy chư hiền phải tập trung tinh thần và tư tưởng tốt đẹp vào mà xây đắp lấy Chơn thể của mình. Có Chơn thể ấy mới giao tiếp cùng các đấng Thiêng Liêng được. Chơn thể ấy xây dựng bằng những tư tưởng trong giờ công phu, mà tư tưởng ấy không được trộn lẫn các thứ ô uế làm cho bệnh tật Chơn thể. Mỗi một lần công phu là các chư hiền được đến TA nhưng các hiền nào biết được. Vậy từ đây phải làm: giờ cúng THẦY nên gom tư tưởng duy nhứt mà gieo bủa nguồn lành hòa với không khí để cứu độ chúng sanh”.15/9/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa.

    • Đợt tịnh nầy Bần Đạo chuyển theo thời hổn ngươn lập pháp nên đặt tên là khóa Tứ Tượng chế luyện Hà Đồ vì nó có 54 ngày, mà 54 ngày nằm trong thời kỳ âm dương hỗn hợp, trước Đông chí sau Đại hàn. Vì vậy mà số điểm tứ tượng đồ là 54”. 24/10/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa.

      
    • Phần phát tâm thệ nguyện của chư hiền Bần Đạo lấy làm vui sướng và hân hạnh xin nói qua đôi chút. Đã phát tâm tu công giải khổ thì ta phải làm tròn lời của TÂM dạy bảo, phải giữ gìn đứng đắng, phải hằng nhớ, hằng lo, bền công, cố chí. Thầy sẽ tùy duyên tùy nguyện mà dẫn dắt phò trợ cho những con đã phát tâm trọn vẹn đến đich cuối cùng là Siêu phàm Nhập Thánh”.30/11/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa.

    • Hôm nay Bần Đạo đến đây cùng chư hiền đồ với một nguồn sinh lực mà mấy lâu nay chư hiền đồ đã gia công phanh luyện nên được phát xuất ra mà xung chiếu với hạo nhiên vô thể sinh lực mà Bần Đạo nói đây là lằn điển quang tinh nhuyển của chư hiền đồ đã dày công phu ôn dưỡng huân tập. Lằn quang chiếu nhoáng lòa mà thế gian thường gọi là quang phách”. 17/12/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa.

    • Vừa qua chư đồ đệ học tập bài kinh Cứu khổ tuy nói nhiều nhưng chưa được đi sâu vào địa phận của nó là vì hiện nay trí óc của chư đồ còn hẹp hòi, chưa phát được trí huệ nên phần thảo luận không đem vào tâm mấy, như kể ra cũng tạm được. Khi xuất tịnh phải cần tham thiền về nó và chú Kim Quang để tìm yếu ước”. 17/12/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa.

    • Học tu sẽ thấy Vô tự kinh trong ta phải gắng công mà ngồi coi để rõ biết máy huyền vi, hiểu tu tánh mạng, công phu giở sách ấy không phải là gay, cũng không phải dễ. Gay dễ tự nơi người. Khi ra tịnh chư đồ đệ gắng mà lập công hành Pháp công phu ôn dưỡng thường xuyên, một khắc một giây không bỏ” 19/12/ĐĐ.31 - Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bửu Tòa.

      
  • Lần nầy THẦY đến cùng chúng sanh bằng luồng quang điển ngự nơi mỗi người đã có sẵn Thánh linh mà dạy dỗ và ban truyền bí pháp. Ta đến cùng các ngươi cũng bằng Thánh linh mà các ngươi chưa hề biết được. Hằng ngày các ngươi cùng Ta chung lộn, Ta hằng giúp đỡ cho các ngươi, nhưng các ngươi còn vô minh, nghiệp thức cảm nhiễm, danh sắc pháp trần quá rung động, nên che khuất Ta. Nay Ta đến bằng cơ bút, trước Ta đến bằng xác thể cũng chỉ làm cho các ngươi thấy thêm lẽ mầu nhiệm của cơ bí mật. Rồi đây các ngươi còn thấy nhiều bí mật hơn nữa, mà THẦY cho Ta được phép trình bày cùng các ngươi huyền diệu nầy, hay huyền diệu khác, nhưng Ta bảo cùng các ngươi phải nhẫn nhục mà chờ đợi Ta. Ta đến một ngày giờ nào chưa biết, các ngươi cần phải tỉnh thức mà tiếp lấy Thánh linh. … Ta đến bằng Thánh linh, thì các ngươi đón Ta cũng bằng Thánh linh, nghe Ta bảo, thấy Ta làm mà noi theo, nghe và thấy không phải bằng cảm quan của lục thức mà bằng trực giác của Thánh linh. Vậy các ngươi phải đuổi hết ma quỷ trong nhà các ngươi, nó trốn tránh nơi xó kẹt hóc hiểm, hoặc trộn lẫn theo đồ đạt, các ngươi muốn nghe Ta nói cơ bí mật, thì đừng để ma quỷ chúng nó rình mò mà tiết lậu sự huyền bí.

 2. Đức Ngô Đại Tiên làm chủ Đạo Pháp trong Hội Thánh Truyền Giáo.

  Bài Thánh giáo Thầy dạy tại Trung Tông Thánh Tịnh là nơi truyền Bảo Pháp Luyện Châu thuộc Hội Thánh Truyền Giáo, vào giờ Tý ngày 13 tháng 3 năm Đại Đạo 46 một lần nữa đã minh định vai trò của Đức Ngô Đại Tiên về pháp môn tu luyện:

  Pháp không có một hình tướng, mà hiệp cơ vi diệu, khi hiệp với căn cơ và hoàn cảnh thì linh diệu thành công đâu phải khư khư chấp nhứt cứng khư, khô khan chết ngột, không còn biến hóa. 

  Thuyền để qua sông, nhưng qua được bên kia là nhờ cái tâm lái theo hướng định. Nên từ lâu các Tổ ra đời không dám hé một lời quả quyết, vừa khẳng định vừa phủ định. Nếu không thì làm cho đệ tử kẹt vào pháp mà pháp không chuyển, không sao chuyển được pháp.

  Ngô Minh Chiêu thành đạo, sao các con cũng tu pháp đó mà không thành: vì các con còn chấp, mà Chiêu không chấp, các con chẳng những chấp pháp mà lại chấp cả Chiêu mới lạ cho kìa!

  Chiêu đến đây để tượng trưng cho Quyền Pháp, mục tiêu vì thiên hạ trên trần gian, phát tâm cứu độ để rồi ai ai cũng trở thành Ngôi Hai, ai ai cũng trở thành Thượng Đế nào phải Người đến đây để cho thiên hạ lạy thờ ca ngợi ngắm nghía chân tướng của Ngài!

  Các con học Chiêu đức độ rộng lớn, hạnh chỉ ôn hòa, tâm thể rỗng rang cởi mở, ăn nói lợi quốc ích dân, việc làm khuôn viên mực thước, một dạ tu hành, chớ đừng ỷ lại chánh pháp đó chắc mười phần là được, mà được không do ở một tâm.

  Thầy đã nói: Đạo Thầy là các con, các con là Thầy thì các con cũng làm được Thượng Đế, hà tất Ngôi Hai, Ngôi Ba. …

  Lần Ba nầy, Thầy trao cho Chiêu Chánh Pháp Nhãn Tạng nầy chẳng những như xưa mà phổ cập mười phương dù kẻ tu nội tĩnh cầu tâm hay ngoại giới cầu pháp cũng được siêu độ.

  Nên con nào tu pháp môn nào mà có thờ Thiên Nhãn thì được kết quả? Vì sao? Vì pháp môn chỉ tụ khí dưỡng tinh mà không có thần thì làm sao mà hoàn nguyên đăng thượng. Cũng như gà ăn no thì đẻ trứng, song không có trống khó nở con, cây cỏ cũng thế. Cô âm bất sanh, cô dương bất thành.

  Chánh Pháp Nhãn Tạng là sao?

  Tạng là kho chứa.Nhãn là con mắt, là xu cơ của Tâm.

  Nếu luyện Thần Nhãn mà luyện song quan thì làm sao âm dương trở về cội gốc là Thái Cực nên phải mở mắt giữa mới thấy được Huyền quan.

  Nói “Nhãn thị chủ Tâm” tức là tâm chủ hai con mắt. Lưỡng quan chủ tể. Quan thị Thần. Thần thị Thiên. Thiên giả ngã giả, đó là một yếu quyết khai thông, khi các con được truyền chỉ hiệp một với Đại Đạo.

  Hôm nay nhân ngày lễ kỷ niệm Ngô Đại Tiên là Người mà Thầy chọn trước mà cũng là người tượng trưng cho Quyền Pháp cho nền Đạo của Thầy, cũng là Người làm đúng lời Thầy dạy mà cũng là Người tin cậy trực tiếp cùng các con.

  Thầy mừng cho các con biết quý hiền tôn Đạo mà trông cậy vào Người. Điều đó có thể nối nhau thành một dây Quyền Pháp, song các con là người đi thẳng với hệ thống Chiếu Minh lo tu kỷ, độ thân thì cũng chẳng nói làm gì.

  Bằng theo hệ thống Trung Tông thì phải đi đến Phước Huệ tự độ, độ tha, lo cho mình lo cho Đạo, nghĩa là đồng thời hành đạo, đồng thời lo tu luyện bản thân, thung dung đừng gấp gãy, lúc nào cũng tu, thời nào cũng luyện, gặp phải cũng làm, gặp duyên lành cứ kết. Đó là hệ thống ân oai quyền pháp làm Bồ Tát vị chúng sanh.

  Còn con nào muốn thành một mình làm La Hán cũng không khó, song chẳng khi nào được có báo thân thì chỉ có hưởng nhàn mà giúp nên Đạo cho vạn pháp.

  Thầy chuẩn y lời các con tùy nhi sở đắc nhưng sau đừng có trách Thầy không vẽ đường chỉ hướng.

  Ngô Minh Chiêu không phải Giáo Chủ Chiếu Minh mà thôi, mà chỗ nào có thờ Thiên Nhãn là có Ngô Minh Chiêu ứng hóa thân truyền pháp bằng đủ phương tiện độ người.

  Các con nên nhớ rằng: Thầy không giao chánh pháp cho tay phàm mà Thầy phải lập Hội Thánh để chọn người ly trần, xuất tục hòa mình cùng Đạo mà thừa lịnh Thầy để phổ hóa chúng sanh.

  Thầy ban ơn lành cho mỗi con. Thầy có dịp về dạy thêm. Thầy khen các con nơi đây đã có lòng tu học có chí cầu Thánh đắc chơn. Rán lên Thầy sẽ mượn tay các con điểm tô nền Đạo. Thầy thăng.”

   Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy đến lập pháp cho các con mãi mãi không phải một lần. Thuyền Đạo biến hóa vô lượng thủ thắng đâu phải một vài bí tích như các con hiểu.

 3. Phần kết bài tưởng niệm và hồi hướng ngày thành đạo 13/3 của Đức Ngô Đại Tiên để cùng suy tư và chiêm nghiệm “Thánh Truyền”, xin mượn lời dạy của Đức Trần Tổng Lý đã “chỉ một phương pháp:

Phải tư duy về Thượng Đế, phải minh thệ,

phải sám hối, quỳ hương,

phải thanh tịnh vô vi để cắt đứt những giây oan nghiệt, phải nhờ nguyện lực chung và riêng,

phải luôn luôn trong TÂM có câu Danh hiệu.

Nhưng chư đệ cần nhứt là ngày ngày phải tụng niệm danh hiệu của Thầy để cho nghiệp thức dang xa mà Thầy cắt cho thì sẽ hết”. 20/11/ĐĐ.31, Trung Hưng Bửu Tòa.

Thành tâm kính dâng.

Mùa nhập tịnh Đông Chí, Mậu Tý, 2008.

 
 
Trang Chánh • •