[ - ] Printer
Summary: Ngày 24-12 dương lịch hằng năm, cùng với cộng đồng dân Chúa trên toàn thế giới, hàng môn đệ Cao Đài nói chung và bổn đạo Thánh thất Bàu Sen nói riêng đồng thành tâm tưởng niệm Đức Giêsu Kitô nhân dịp đại lễ kính mừng Chúa giáng sinh.
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 6518 Read: 53
Published: 03/08/2018 Updated: 03/08/2018

1. Chapter 1 by Dieu_Nguyen [ - ] (6518 words)

 
 
Trang Chánh • •