[ - ] Printer
FeatureSummary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử.
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 3 Completed: Yes
Word count: 10084 Read: 159
Published: 03/06/2018 Updated: 03/06/2018

1. Chapter 1 by ChanhTuan [ - ] (4748 words)

2. Chapter 2 by ChanhTuan [ - ] (6004 words)

3. Chapter 3 by ChanhTuan [ - ] (4080 words)

 
 
Trang Chánh • •