[ - ] Printer
Summary:   Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 5883 Read: 258
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016

1. Chapter 1 by ThanhCan [ - ] (5883 words)

 
 
Trang Chánh • •