[ - ] Printer
Summary: Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 5179 Read: 278
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016

1. Chapter 1 by ThanhCan [ - ] (5179 words)

 
 
Trang Chánh • •