[ - ] Printer
Summary:

DIÊU điện ký lời gởi các con,

TRÌ tâm chiến hữu lẽ châu son;

KIM thơ học lấy cho thông thuộc ,

MẪUhuấn ghi lòng khỏi héo hon .


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 628 Read: 213
Published: 09/27/2016 Updated: 09/27/2016

1. Chapter 1 by DieuTriKimMau [ - ] (628 words)

 
 
Trang Chánh • •