[ - ] Printer
Summary:

THÁNH GIÁO (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 30 tháng Chạp Nhâm Tý (02.02.1973)

Xuân đến bao lần với các con,

Tuổi đời chồng chất có chi tròn;
Xuân này Thầy sẵn dành ân huệ,
Cho kẻ tu hành vẹn sắt son,


Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 4618 Read: 288
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015

1. Chapter 1 by HueY [ - ] (4618 words)

 
 
Trang Chánh • •