[ - ] Printer
Summary:

PHẬT thông đạt bổn thị vô tâm,

ĐÀ pháp huyền đồng ngộ nhứt thân;

NAN chúng đắc thân tài tảo biện,

ĐỀ ca bát cửu Đạo truyền âm.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 862 Read: 285
Published: 07/06/2015 Updated: 07/06/2015

1. Chapter 1 by ThichCaNhuLai [ - ] (862 words)

 
 
Trang Chánh • •