[ - ] Printer
Summary: Chúng ta biết rằng bên trong mỗi con người luôn có sự đấu tranh không ngừng nghỉ giữa phàm tâm và chơn tâm (đạo tâm).
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 4902 Read: 257
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015

1. Chapter 1 by ChanhTuan [ - ] (4902 words)

 
 
Trang Chánh • •