[ - ] Printer
Summary: Hằng niệm danh hiệu Thầy và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp sau: Hằng ngày mỗi khi đi xe gắn máy trên đường là Chánh Tuân niệm:
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 4465 Read: 313
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015

1. Chapter 1 by ChanhTuan [ - ] (4465 words)

 
 
Trang Chánh • •