[ - ] Printer
Summary:

Tám mươi bốn ngàn pháp

Vào thời kỳ mạc kiếp

Dễ tu có một món

Niệm Cao Đài Thượng Đế


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 304 Read: 254
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015

1. Chapter 1 by ChanhTuan [ - ] (304 words)

 
 
Trang Chánh • •