[ - ] Printer
Summary: Lễ Đoan Dương Trùng Ngũ thánh tịnh Ngũ Long Môn
Tý thời ngày 05 – 05 âl năm đạo 44 Kỷ Dậu 1969
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1728 Read: 242
Published: 06/23/2015 Updated: 06/23/2015

1. Chapter 1 by NgocHoangThuongDe [ - ] (1728 words)

 
 
Trang Chánh • •