[ - ] Printer
Summary: BÀI :97 “VUI XUÂN CÙNG BẠN CÔNG PHU, CÙNG BÀN ĐẠO LÝ TẠC THÙ ĐẠO TÂM..”
Tịnh Đường, Tý,7-1 Ất Tỵ (8-2-1965) Đại Đạo 40
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2068 Read: 258
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (2068 words)

 
 
Trang Chánh • •