[ - ] Printer
Summary:

Định luật tương quan cõi thánh phàm, 

Hoằng khai Đại Đạo độ kỳ tam;

Máy trời vận chuyển cơ qui nhứt,

Chẳng phải Chơn Nhơn ắt khó làm.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1457 Read: 329
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Trách nhiệm của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý ( 8 8 1968 ) by LyThaiBach [ - ] (1457 words)

 
 
Trang Chánh • •