[ - ] Printer
Summary:

NGỌC sắc gia ban quyển Đại-Thừa,
HOÀNG thành Đạo tỉnh giấc mây mưa,
THƯỢNG căn đắc ngộ tu tâm tánh,
ĐẾ vị hồi nguyên chí mới vừa.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1636 Read: 303
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Story Notes:
2 tháng 8, Bính-Tý (1936)

1. Ðại-Ðạo Luận by NgocHoangThuongDe [ - ] (1636 words)

 
 
Trang Chánh • •