[ - ] Printer
Summary: BÀI : 25 MUỐN SOI SÁNG CHO ĐỜI THÌ TẤT PHẢI CÓ NGỌN ĐÈN TRƯỚC ĐÃ!
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-10-Nhâm Dần
19-11-1962 - Đại Đạo 37

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1905 Read: 223
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by QuanThanhDeQuan [ - ] (1905 words)

 
 
Trang Chánh • •