[ - ] Printer
Summary:

Nào ai muốn đến cõi Tiên Tòa,

Để thoát thành sầu chốn giới ba,

Khắc phục nội tâm tìm chánh giác,

Đoạn lìa nghiệp chướng kíp theo Ta.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1396 Read: 313
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Có người mà cũng có Trời ( 11 5 1968 ) by LyThaiBach [ - ] (1396 words)

 
 
Trang Chánh • •