[ - ] Printer
Summary: MUỐN HẠNH HƯỞNG ƠN THIÊN PHẢI CÓ LÒNG TỪ BI, CHÍ ĐẠI HÙNG.
Tịnh Đường. Ngày 13-3- Nhâm Dần
17-4-1962. Đại Đạo 37

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2248 Read: 272
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (2248 words)

 
 
Trang Chánh • •