[ - ] Printer
Summary:

Gió Xuân thổi nhẹ lá cành rơi,

Oằn oại thân tâm khắp mọi người,

Chỉ có Xuân tâm hành đạo nghĩa,

Mới là lạc thiện đó ai ơi!


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1045 Read: 309
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Xuân tâm của người hướng đạo ( 12 3 1968 ) by LyThaiBach [ - ] (1045 words)

 
 
Trang Chánh • •