[ - ] Printer
Summary: Như thế thì chư đệ muội hãy xem cái đau khổ của nhơn sanh cũng như chính mình đau khổ và tìm trong cái đau khổ của mình mà thấm thía đến sự đau khổ của tha nhân. Có như vậy mới biết trách nhiệm mà hành Đạo.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1118 Read: 308
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Sứ mạng vi nhơn ( 13 2 1968 ) by LyThaiBach [ - ] (1118 words)

 
 
Trang Chánh • •